Tento projekt:
Zavedenie inovačnej technológie a procesov pri
výrobe transportbetónu z recyklátov
Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze
rozvoja
Celkové náklady projektu: 358 190,01
Nenávratný finančný príspevok: 179 095,00
Dátum začatia realizácie projektu: január 2019
Dátum ukončenie realizácie projektu: január 2020
Riadiaci orgán OP VaI
EURÓPSKA ÚNIA
Európsky fond regionálneho rozvoja