Logo

 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk
 • Výstavba priemyselných hál
 • Dodávka betónu s pumpou - betonáže
 • Priemyselné, potravinárske výrobné objekty
 • Revitalizácie, rekonštrukcie v obciach
 • Výstavba parkovísk

Oprava ciest, cestných výtlkov, výmoľov, komunikácií

A) Oprava výtlkov tryskovou technológiou pod tlakom - PATCHMATIC

Názorná ukážka opravy lokálnych výtlkov tryskovou technológiou PATCHMATIC:

 1. Fáza vyčistenie lokality poruchy tlakom vzduchu a primárny postrek kationaktívnou asfaltovou emulziou.

  pohľad na cestný výtlk pri začiatku opravy

 2. Fáza výplň poruchy živičnou zmesou (kat. asfaltová emulzia, prírodné drvené kamenivo) pod tlakom.

  pohľad na miesto opravy počas realizácie opravy

 3. Fáza zásyp ošetreného miesta suchým kamenivo.

  pohľad na opravené miesto pri zásype kamenivom

Pohľad na úpravu kombinácie lokálnej opravy tryskovou technológiou a súvislej povrchovej opravy emulzným mikrokobercom.

Cenové relácie:

1 t spracovanej živičnej zmesi (práca, materiál, doprava):
255 €/t

Ceny sú uvedené bez DPH!

Ceny sú orientačné, každá zákazka je kalkulovaná individuálne podľa množstva a rozsahu prác.

Pri tejto technológii nie je potrebné frézovať, zarezávať hrany a zhutňovať úpravu. Výhodou tohto spôsobu opravy je, že nevzniká materiál na likvidáciu odpadu!

 

B) Oprava výtlkov technológiou teplej živičnej zmesi asfaltobetónom AC

Postup opravy pozostáva z nasledovných úkonov:

 1. príprava podkladu opravovanej lokality- zapílenie hrán úpravy, vybúranie porušenej časti vozovky a vyčistenie úpravy
 2. náter hrán a miesta opravy poruchy asfaltovou emulziou
 3. dovoz, spracovanie živičnej zmesi na mieste opravy vozovky
 4. hutnenie hotovej úpravy a ošetrenie styčných spojov (zálievka) asfaltovou emulziou
 5. odvoz vybúraného materiálu na skládku resp. zberové miesto

Cenové relácie:

1 t spracovanej zmesi AC (práca, materiál, zarezanie hrán, hutnenie, odvoz odpadu)
za 1 m2 pri hrúbke 3,0 cm: 31,50 €
za 1 m2 pri hrúbke 5,0 cm: 40,50 €
za 1 m2 pri hrúbke 10,0 cm: 56,50 €

Ceny sú uvedené bez DPH!

Pre opravu lokálnych porúch živičnou zmesou použijeme materiál AC 8 resp. AC 11. Pri tomto spôsobe opravy vzniká odpadový- vybúraný materiál. Dodávka a realizácia prác je závislá na chode obaľovacej súpravy.

 

C) Studený asfalt - Oprava výtlkov technológiou studenej obaľovanej drvy (SOD)

Kvalitatívne vlastnosti
SOD je zmes prírodného drveného kameniva (fr.2-5,4-8) a asfaltového spojiva, ktoré obsahuje špeciálne riedidlá a chemikálie, ktoré zaručujú, že zmes je spracovateľná i v mrazivom počasí do - 10 C. Výroba spojiva je overená partnerom, vlastnosti kameniva zaručuje certifikát výrobcu.

Skladovanie
Živičná zmes je uložená po 40 kg v PVC vreciach. SOD odporúčame skladovať v zakrytých priestoroch, v neporušených vreciach, skladovateľnosť výrobku je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Technologický postup spracovania SOD dodáme pri každom odbere.

Pracovný postup:

 • hranu výtlku zarezať kotúčovou pílou, poruchu vozovky vyčistiť
 • otvoriť vrecia SOD, zmes rozložiť a spracovať v hrúbke od 3,0 cm max až do 6,0 cm (pri hlbšom výtlku spracovať po vrstvách)
 • takto pripravenú úpravu je potrebné zhutniť (vibračným valcom resp. doskou), hutnenie prevádzať bez kropenia vody, nasucho
V zimnom období pri spracovaní zmesi doporučujeme potrebné množstvo na opravu uskladniť v temperovanom sklade 24 hod. pred vlastným spracovaním. Poruchu vozovky, výtlk ako aj vlastnú zmes pred úpravou je vhodné zohriať a oživiť otvoreným ohňom (pri teplotách pod -2 C).
V letnom období pri spracovaní zmesi doporučujeme hotovú úpravu po zhutnení presypať suchým kamenivom fr.0-2 resp.0-4 mm (zabrániť "poteniu" vozovky).

Na predmetný výrobok je v našej organizácii zavedený systém riadenia kvality v zmysle STN EN ISO 9001.

Cenové relácie studenej obaľovanej drvy - SOD:

I. studená obaľovaná drva SOD: odber nad 0,5 t

Cena za 1,0 t bez DPH..................... 270,00 €
+ 20% DPH........................................... 54,00 €

Cena celkom:324,00 € s DPH

II. studená obaľovaná drva SOD: odber do 0,5 t

Cena za 1,0 t bez DPH..................... 300,00 €
+ 20% DPH........................................... 60,00 €

Cena celkom:360,00 € s DPH

Cena 1 vreca (25 kg) bez DPH.............7,50 €
+ 20% DPH............................................. 1,50 €
Cena celkom s DPH: 9,00€ 


 

Expedícia je zabezpečená v pracovných dňoch v dobe od 7.00 h do 15.00 h, po predchádzajúcom telefonickom dohovore.
Tel.: 035/7741530
e-mail: korekt@korekt.sk

 


Ak máte otázky vyplňte náš kontaktný formulár! Vyplniť!

Kontaktný formulár